O nás

Společnost rozhodců s.r.o. se výhradně zabývá organizací rozhodčího řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Společnost vede seznam rozhodců a administrativně zajišťuje jejich činnost.

Rozhodčí řízení představuje rozhodování majetkových sporů nezávislými rozhodci namísto rozhodování těchto sporů pomalými českými soudy.

V době dnešní značně uvolněné platební morálky a praktické nemožnosti vynucení si plnění dluhů u českých soudů je právě rozhodčí řízení jednoduchou preventivní cestou, jak velmi rychle (cca. 1-3 měsíce) a levněji než u českých soudů (poplatek 3,5%), získáte exekuční titul na dlužníka, který plně nahrazuje zdlouhavě vydávané rozsudky obecných soudů a na základě kterého můžete vést okamžitě exekuční řízení na majetek dlužníka.

Jediná změna pro Vás je nutnost zahrnutí rozhodčí doložky do všech Vašech smluvních vztahů tak, aby byla v případě sporu vyloučena pravomoc českých soudů a dána rozhodovací pravomoc rozhodce vybraného Společností rozhodců s.r.o.

Více informací získáte z dokumentu Stručný nástin rozhodčího řízení. V případě Vašeho zájmu či dotazu nás prosím neváhejte kdykoliv kontaktovat, ať už telefonicky či e-mailem, jsme Vám plně k dispozici i k osobnímu jednání.

Důležitá upozornění:

Upozorňujeme případné žalobce, že rozhodci Mgr. Roman Pešek, JUDr. Tomáš Vymazal a Mgr. Petr Čubík nebudou s účinností od 1.12.2016 mít pravomoc k rozhodování spotřebitelských sporů v rozhodčím řízení, a to s odkazem na novelizované ustanovení § 2 odst. 1 zák. č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů.

1)

1.1.2013 nabývá účinnosti nový § 142a o.s.ř.:

(1) Žalobce, který měl úspěch ve věci zahájené podle § 80 písm. b), má právo na náhradu nákladů řízení proti žalovanému, jen jestliže žalovanému ve lhůtě nejméně 7 dnů před podáním návrhu na zahájení řízení zaslal na adresu pro doručování, případně na poslední známou adresu výzvu k plnění.

(2) Jsou-li tu důvody hodné zvláštního zřetele, může soud výjimečně náhradu nákladů řízení zcela nebo zčásti žalobci přiznat i v případě, že žalobce žalovanému výzvu k plnění za podmínek uvedených v odstavci 1 nezaslal.

3)

Dovolujeme si Vás informovat, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky přijala zákon č. 371/4, kterým se změnil zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Prezident České republiky tuto novelu již podepsal a zákon by měl nabýt účinnosti od 1.3.2012. Změny zákona jsme srovnali, resp. zapracovali do původního znění tak, abychom Vám usnadnili orientaci v tomto právním předpise, a toto upravené znění, které vyjde i ve sbírce zákonů, můžete nalézt i na našich webových stránkách - Nové znění zákona č. 216/1994 Sb.

Za nejpodstatnější změny považujeme výslovné zakotvení možnosti jmenování osoby rozhodce třetí stranou, což je v podstatě potvrzení správnosti dosavadní praxe rozhodců spolupracujících se Společností rozhodců s.r.o. Dále novela zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů připouští i možnost rozhodování sporů v tzv. spotřebitelských věcech, ovšem při dodržení přísnějších kritérií a pouze rozhodci, kteří jsou zapsáni v seznamu Ministerstva spravedlnosti České republiky. Novela zákona také rozšiřuje možnosti přezkumu rozhodčích nálezů, obzvláště ve spotřebitelských věcech.

Jsme přesvědčeni, že přijetím novely zákona o rozhodčím řízení dochází ke konečnému vyjasnění podmínek, za kterých mohou být v České republice rozhodovány majetkové spory s vyloučením pravomoci obecných soudů a že tedy dojde k dalšímu posílení a většímu využití institutu rozhodčího řízení.

4)
Od 1.6.2009 zahajuje partnerská společnost Centrum spravedlnosti s.r.o. projekt mediačního řízení. Mediace je snaha o smírné vyřešení sporů vzniklých mezi stranami za situace, kdy tyto jsou schopny ještě vzájemné komunikace a mohou se za pomoci mediátora dobrat k výsledku, který žádnou z nich nepoškodí a umožní jim zachovat obchodní vztahy i do budoucna. Bližší informace můžete získat na webu společnosti Centrum spravedlnosti s.r.o..