Nejčastější otázky

Dovolujeme si také připojit odpovědi na nejčastější otázky.
Také tyto Vám mohou věc blíže osvětlit.

1) Jaká je působnost Společnosti rozhodců? Regionální či celostátní?

Působnost je celostátní, resp. dnes už i celoevropská (řešili jsme i spory s polskou a slovenskou stranou).
Rozhodčí řízení (RŘ), jak jej organizujeme my, je postaveno na písemných důkazech a ústní jednání se koná pouze mimořádně.

2) Je k dispozici vzor a náležitosti žaloby?

Vzor žaloby k dispozici na našich webových stránkách nemáme. Rozhodce je osobou nezávislou a nepodjatou a vystavení vzoru žaloby by mohlo působit, jako že poskytuje právní pomoc žalobci.
Žaloba je však zcela standardní, rozsahem i obsahově obdobná jako návrh na vydání platebního rozkazu u českého soudu. Jediným rozdílem je, že důkazy musí být v jednom paré přikládány v originále nebo ověřené kopii, a to právě z důvodu, že neprobíhá ústní jednání, kde by se kopie ztotožňovaly s originálem.

3) Jaký je rozsah důkazního břemene? Např. jsem-li věřitel a dlužník mi dluží, postačí jako důkaz úvěrová smlouva a doklad o převzetí finanční částky?

Tyto důkazy k žalobě zcela jistě stačí (+ samozřejmě Vaše tvrzení, že na úvěr nebylo/bylo částečně/vůbec plněno a výše dlužné částky).
U tohoto systému je však nezbytné připomenout, že rozhodčí doložka musí být sjednána písemně (což neznamená, že musí být na jedné listině) a musí být kryta podpisy osob oprávněných jednat za obě strany. Ideální je tedy např. rámcová kupní smlouva (včetně rozhodčí doložky) s dohodnutými pravidly pro následný systém objednávka-dodací list-faktura.

4) Prosím o zaslání smlouvy jako podkladu další spolupráce.

Jak bylo uvedeno, rozhodci pracující pod hlavičkou naší společnosti, která práci rozhodců administrativně organizuje, musí být nezávislí a nepodjatí. Není proto s žádnou stranou sepisována žádná smlouva.
Pravomoc rozhodce řešit spor mezi stranami je dána jen a právě tím, že smluvní strany (tedy případný pozdější žalobce a žalovaný) mají mezi sebou dohodu, vtělenou do rozhodčí doložky, podle které případný spor ze smlouvy bude rozhodovat rozhodce jmenovaný Společností rozhodců s.r.o. ze seznamu, který tato společnost vede.

5) Jak zajistit poslední podmínku doložky o seznámení druhé smluvní strany s jednacím řádem Společnosti rozhodců? Dodatkem na tuto záležitost málokdo přistoupí, neboť argumentem bude, že nebyl seznámen právě s jednacím řádem. Tedy: Zapracuji-li doložku do smlouvy, bude se druhá strana dotazovat na jednací řád. Tím bych vlastně musel poskytovat druhé straně i jednací řád?

Naše zkušenost (resp. zkušenost subjektů, jejichž vůle je rozhodčí doložky do smlouvy umísťovat) je, že tento jednací řád (JŘ) druhá strana nevyžaduje. Také použitá formulace pouze říká, že "S Jednacím řádem pro rozhodčí řízení, vydaným Společností rozhodců, s.r.o. byly smluvní strany seznámeny, což výslovně prohlašují a stvrzují svými podpisy na této smlouvě".
Také ale samozřejmě není problém být připraven na skutečnost, že druhá strana bude JŘ požadovat k nahlédnutí. Proto je v doložce odkaz na webové stránky. Navíc je vyzkoušeno, že není problém jednací řád vytisknout oboustranně na jeden list A4 (jako malý otevírací dvojlist formátu A5).
Pokud by žalovaný až poté, co bude rozhodcem vyzván, aby se vyjádřil k žalobě, namítal, že s JŘ seznámen nebyl, nemůže tato námitka obstát.

6) Jak řešit dluhy ze smluv, které již byly podepsány a neobsahují rozhodčí doložku?

Toto je bohužel častá situace, která je ale řešitelná, pokud ještě dlužník komunikuje. Je nutné s dlužníkem podepsat dodatek ke smlouvě (např. uznání dluhu nebo splátkový kalendář atp.), na základě kterého tato pohledávka vznikla. Do tohoto dodatku je nezbytné vtělit rozhodčí doložku, která se tak stane přímo součástí celé smlouvy. Bez rozhodčí doložky není možné spor rozhodnout v rozhodčím řízení. Proto doporučujeme používat RD obecně ve všech smlouvách od samého počátku. Pokud bude smlouva plněna a nevznikne žádný spor, nejsou s tím pro Vás spojeny žádné náklady. Ale pokud plněno není, můžete vést podle rozhodčího nálezu exekuci dříve, než se dlužník (a také případní další věřitelé) vzpamatují.