Nástin rozhodčího řízení

Rozhodčí řízení představuje rozhodování majetkových sporů nezávislými rozhodci namísto rozhodování těchto sporů pomalými českými soudy.

Rozhodčí řízení má velice široké možnosti použití prakticky ve všech majetkových sporech, nicméně je naprosto ideálním řešením vymáhání pohledávek z úvěrů, půjček, leasingových a factoringových smluv, jakož i ze všech obchodních smluv, kde je cena hrazena ve splátkách či dílčích plněních (např. kupní a nájemní smlouvy, smlouvy o dílo, zprostředkovatelské smlouvy atp.).

Rozhodčí řízení je jednoduchou cestou, jak v případě neplnění závazku ze strany Vašich dlužníků dosáhnout pro Vás jako věřitele

získání exekučního titulu (tj. rozhodčího nálezu, který plně nahrazuje soudní rozsudek), na základě kterého lze pro Vaší stranu získat mnohem silnější pozici při dalším vyjednávání s dlužníkem, nebo lze také vést exekuční řízení na majetek dlužníka.

Je třeba zdůraznit, že v případě rozhodování sporu rozhodci, pro které Společnost rozhodců s.r.o. zajišťuje administrativní služby, není rozhodčí řízení spojeno s žádnými dopředu placenými poplatky či povinnostmi z Vaší strany.

Jediná změna je v nutnosti zahrnutí rozhodčí doložky (cca. půl strany) do všech smluvních dokumentů tak, aby byla v případě sporu vyloučena pravomoc českých soudů a dána rozhodovací pravomoc rozhodce jmenovaného Společností rozhodců s.r.o. V případě spotřebitelských vztahů je ovšem po novele zákona č. 216/1994 Sb. nutné, aby rozhodčí smlouva byla uzavřena na samostatné listině.

Základní zásady, pravidla a vzory dokumentů se nachází na našich webových stránkách.

Zde také najdete vzor rozhodčích doložek (dále také RD). Tuto RD stačí zkopírovat a učinit jí součástí písemné smlouvy (nejlépe na konci smlouvy, ale před podpisy), kterou podepisujete s Vašimi zákazníky, obchodními partnery či nejčastěji asi dlužníky. RD může být také součástí listiny nazývané většinou „obchodní podmínky“ - tyto se už podepisovat nemusí, ale je pak nezbytné, aby zřetelný odkaz na úpravu danou obchodními podmínkami byl vtělen do samotné smlouvy. To je prakticky jediné, co udělat musíte. Jak již bylo uvedeno, v případě spotřebitelských vztahů je nutné, aby rozhodčí smlouva byla na samostatné listině.

Pak až teprve v případě, že z takovéto smlouvy není druhou stranou plněno a Vy se rozhodnete pohledávku vymáhat, píše se ve své podstatě standardní žaloba, která se ale doručuje NE na soud, který by ji projednával včetně odvolání několik let, ale PŘÍMO do sídla Společnosti rozhodců s.r.o., která určí rozhodce, jež žalobu projedná ve lhůtě 1 -3 měsíce a vydá konečný rozhodčí nález, který má stejnou váhu jako rozsudek a lze podle něj vést přímo exekuci na dlužníka.

Za rozhodce spolupracující se Společností rozhodců hovoří do dnešní doby cca. 5000 pravomocně rozhodnutých sporů. Dále za nás hovoří i rychlost - průměr od podání žaloby do vydání pravomocného rozhodčího nálezu je dnes cca 40-50 dní.

Na doplnění chceme ještě jednou zdůraznit, že základní síla rozhodčího řízení je právě v jeho rychlosti, druhým faktorem je i to, že je levnější než řízení soudní.

Jsme přesvědčeni, že v českém právním řádu v současné době není lepší cesty, jak zajistit rychlou, levnou a pro obě strany spravedlivou vymahatelnost práva.